illustrasjonsbilde

Skoleanlegg

Kravspesifikasjon for skoleanlegg er utarbeidet for investeringsprosjekter og stiller tekniske krav til skoleanleggene i Oslo kommune, så vel som krav til virksomheten.

Kravspesifikasjonen for skoleanlegg består av tre deler:
Del 1: Virksomhetskrav
Del 2: Inventarliste med tekniske spesifikasjoner
Del 3: Tekniske krav

Kravene i del 1 og del 2 består av funksjonskrav og stilles av Utdanningsetaten.

Del 3, tekniske krav, er utarbeidet i et samarbeid mellom Utdanningsetaten og Undervisningsbygg Oslo KF. Kravene skal legges til grunn ved investeringsprosjekter og ved forvaltning, drift og vedlikehold av byggene.

Denne kravspesifikasjonen erstatter Undervisningsbygg Oslo KF sin Kravspesifikasjon fra 2009 (Skoleanlegg).

FKOK Skoleanlegg 2012 vs 2009

Last ned:

Del 1: Virksomhetskrav

Skoleanlegg Del 1 Virksomhetskrav (2012)

Del 2: Inventarliste med tekniske spesifikasjoner

Skoleanlegg Del 2 Inventarskjema (2012)

Del 3: Tekniske krav

Skoleanlegg del 3 tekniske krav (2012)

Lover/forskrifter:

Forskrift om tekniske krav til byggverk – Byggteknisk forskrift (TEK10)
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester
Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
Lov om arkiv
Forskrift om maskiner

Andre oppslagsverk/faggrupper:

Sintef Byggforsk sin detaljbladserie
KLIFs prioritetsliste/OBS-liste
Arkivhåndboken for offentlig forvaltning
Norsk musikkråds normer og anbefalinger
Lyskultur
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd
Post- og Teletilsynet
Byggebransjens våtromsnorm
Oslo kommunes regelverk for utsmykning av kommunale bygg
Kunst i Oslo